De huidige versie van de AERIUS Calculator berekent momenteel de stikstofdepositie van een plan of project tot een afstand van maximaal 25 kilometer. Hierdoor wordt de stikstofdepositie die buiten de 25 kilometergrens plaatsvindt buiten beschouwing gelaten in de AERIUS Calculator.

Er is discussie of deze rekenmethode stand kan houden aangezien stikstof ook over een afstand van meer dan 25 kilometer kan neerslaan. Momenteel loopt hiervoor een beroepszaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zaak gaat over het project ViA15 waarin het Rijk en de provincie Gelderland de fileproblemen willen aanpakken door de A15 door te trekken en de A12 en de A15 te verbreden.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft aan de stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) gevraagd een advies uit te brengen over de gebruikte rekenmethode en de onderbouwing van de effecten van stikstofdepositie.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State streeft ernaar in maart 2023 uitspraak te doen in deze zaak.

De kans is aanwezig dat lopende vergunnings- en bestemmingsplanprocedures vertraging oplopen als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep zet door de rekenmethode waarbij de stikstofdepositie tot maximaal 25 kilometer wordt berekend.

Wij raden aan om de huidige versie van de AERIUS Calculator te gebruiken en na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een nieuwe berekening te laten maken. Wij stellen graag een berekening voor u op.