bezwaarschrift indienen helmond

Bezwaar

Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? Of hebt u een geschil met de gemeente? Of het nu gaat om een bezwaarschrift bij een verbouwing, een vergunning of een probleem over een omgevingsplan, met AROM staat u sterk.


Bezwaarschrift­ indienen tegen een beslissing van een bestuursorgaan?

 • kantoor arom in helmond

Als specialisten in het omgevingsrecht laten wij u graag weten wat uw rechten zijn.

Wilt u juridische hulp voor een betaalbare prijs? We nemen de tijd om u van het beste advies te voorzien. Daarnaast stellen we alles in het werk om het beste resultaat voor u te behalen.

Lees meer
 • Bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning

  U wilt een bezwaarschrift indienen? Om succesvol een bezwaarschrift te kunnen indienen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. U dient zelf voldoende belanghebbende bij dat besluit zijn. Dat wil zeggen: u dient persoonlijk geraakt te worden door dat besluit.

  Voor het indienen van een bezwaarschrift geldt een termijn van zes weken. Een bezwaarschrift dient ingediend te worden binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt. Vaak begint de termijn op de dag na de dag waarop de gemeentelijke brief is verzonden waarin het besluit staat.

  Welke regels zijn nog meer van belang?

  Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan gelden nog de volgende regels. Een bezwaarschrift dient schriftelijk of digitaal (met gebruikmaking van DigiD) te worden ingediend en dient ten minste de volgende informatie te bevatten:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift indient
  • de datum waarop u het bezwaarschrift indient
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden of de redenen waarom u bezwaar maakt, dus waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening.

  Het is van belang dat u zich in uw bezwaarschrift houdt aan deze formele regels. Zo niet, dan kan besloten worden om uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Dat wil zeggen dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld omdat niet voldaan is aan de wettelijke formele regels.

  Zelf wilt u natuurlijk vooral dat uw bezwaarschrift inhoudelijk kansrijk is. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op. Wacht daar in ieder geval niet te lang mee, want u dient te reageren binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. Onderneemt u niets, dan is de kans groot dat u uw rechten verspeelt.

  Heeft u snel hulp nodig? Belt u ons dan vrijblijvend op 0492 792 491

 • Bezwaarschrift tegen handhavingsbesluit

  Heeft de gemeente u een dwangsom opgelegd? In de brief staat dat u de overtreding dan dient te beëindigen binnen een bepaalde termijn, bijvoorbeeld een week. Doet u dat niet dan bent u na die week een bedrag (dwangsom) aan de gemeente verschuldigd.

  Een ander soort handhavingsbesluit is het besluit tot toepassen van bestuursdwang. Dit heet officieel: een last onder bestuursdwang of bestuursdwangbesluit.

  Ook hier eist de gemeente dat de overtreder de overtreding binnen een bepaalde termijn beëindigt. Het komt er vaak op neer dat de gemeente eist dat de oude situatie, voor de wetsovertreding, wordt hersteld.

  Voorbeeld: u dient binnen een bepaalde termijn het illegale schuurtje slopen omdat het volgens de gemeente is gebouwd zonder bouwvergunning. Doet u dat niet dan doet de gemeente dat zelf, maar wel op uw kosten. De gemeente huurt dan een sloopbedrijf in en u krijgt hiervan de rekening gepresenteerd.

  Heeft u snel hulp nodig? Belt u ons dan vrijblijvend op 0492 792 491

 • Zienswijze en beroep tegen omgevingsplan

  Als u het niet eens bent met een ontwerp-omgevingsplan dat ter inzage ligt dan kunt u een zienswijze indienen. Bent u het vervolgens niets eens met het raadsbesluit tot vaststelling van het omgevingsplan, dan kunt u beroep instellen. Het belang dat uit uw zienswijze of uw beroep blijkt dient dan te worden afgewogen tegen het belang van het omgevingsplan.

  U wilt natuurlijk vooral dat uw zienswijze of beroep op inhoudelijke gronden kans van slagen heeft en dat u weet waar u aan toe bent. Als specialisten help we u daarbij. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op. Wacht daar in ieder geval niet te lang mee, want er dient binnen zes weken gereageerd te worden. Na die periode is de kans groot dat u uw rechten verspeelt.

  Heeft u snel hulp nodig? Belt u ons dan vrijblijvend op 0492 792 491

Bezwaarschrift­ indienen tegen een beslissing van een bestuursorgaan?