Participatie gaat een belangrijker rol spelen onder de Omgevingswet. Bij participatie gaat het om in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken van doelgroepen (burgers, instellingen, bedrijven, en dergelijke) bij beleidsvoorbereiding, ‐vaststelling, ‐uitvoering of –evaluatie. Participatie is niet altijd verplicht. Hieronder wordt de participatieplicht verder toegelicht.

Situatie onder de Omgevingswet: het omgevingsplan en de omgevingsvisie
De Omgevingswet kent diverse instrumenten zoals het omgevingsplan, de omgevingsvisie en omgevingsvergunning. Voor het omgevingsplan en de omgevingsvisie geldt een motiveringsplicht. Onder motiveringsplicht kan worden verstaan: “In het projectbesluit wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken en wat de resultaten zijn van de uitgevoerde verkenning, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de door derden voorgedragen mogelijke oplossingen en de daarover door deskundigen uitgebrachte adviezen.”.

Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen dienen dus betrokken te worden bij de voorbereiding van het omgevingsplan en de omgevingsvisie. Daarbij dient ingegaan te worden op de door derden ingebrachte adviezen.

Situatie onder de Omgevingswet: de omgevingsvergunning
Participatie geldt bij een reguliere procedure als aanvraagvereiste voor een omgevingsvergunning. Een aanvrager dient aan te geven of er participatie heeft plaatsgevonden. Als er participatie heeft plaatsgevonden, dan dient de aanvrager aan te geven hoe dit is gedaan en wat de resultaten daarvan zijn. Het is dus van belang dat de aanvrager aangeeft of er participatie heeft plaatsgevonden. Een antwoord op deze vraag kan ook als ‘nee’ luiden. Bij een reguliere procedure is participatie dus niet verplicht.

Bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is de rol van participatie anders dan hierboven is gesteld. De gemeenteraad kan namelijk voor bepaalde gevallen, wanneer er sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, participatie wel verplicht stellen. Dit zal dus per gemeente verschillen.

Participatie vormvrij
Het is goed om te weten dat participatie vormvrij is. Afhankelijk van het aantal betrokkenen kan er aan de volgende vormen worden gedacht: informeren door middel van een nieuwsbrief, verkrijgen van een respons uit een inspraakreactie of gezamenlijke planvorming door middel van een projectgroep starten.

Meer informatie over participatie onder de Omgevingswet? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Ikrame Ezzahraoui