Op 3 augustus 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het aanpassingsplan van de provincie Noord-Brabant ‘Wijziging Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant in verband met het plan Nieuw Landgoed Reuseldal’ (ECLI:NL:RVS:2022:2221).

De aanleiding van het aanpassingsplan is de realisering van drie landhuiskavels, bijbehorende infrastructuur alsmede nieuw natuur. Het aanpassingsplan weergeeft de herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (hierna: NNB) op de Interim Omgevingsverordening (hierna: IOV). In artikel 2.10.5, aanhef en onder b, onderdeel 3 van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (hierna: het Barro) is bepaald dat een wijziging van de begrenzing van het NNB voor kleinschalige ontwikkelingen alleen mogelijk is indien de oppervlakte van het NNB ten minste gelijk blijft. De Afdeling neemt daarbij in aanmerking dat titel 2.10 van het Barro geen onderscheid maakt tussen nog niet gerealiseerde natuur en bestaande of nieuw gerealiseerde natuur, maar uitgaat van het Natuur Netwerk Nederland zoals planologisch is vastgelegd in de IOV.

In het aanpassingsplan ‘Wijziging Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant in verband met het plan Nieuw Landgoed Reuseldal’ blijkt dat de oppervlakte van het NNB met ca. 1,05 ha is afgenomen zonder dat er elders een toevoeging heeft plaatsgevonden van het NNB. Gezien dit in strijd is met het Barro, is het aanpassingsplan onverbindend verklaard. Het gevolg hiervan is dat het bestemmingsplan wat de drie landhuiskavels, bijbehorende infrastructuur alsmede nieuw natuur realiseerden, is vernietigd.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.