U heeft bouwplannen, maar deze passen volgens de gemeente niet (precies) binnen het welstandsbeleid. Dat kan een ontzettende teleurstelling zijn.

Het beeldkwaliteitplan is een belangrijk instrument van de gemeente om een bouwplan aan welstandseisen te toetsen. Denk bijvoorbeeld aan eisen met betrekking tot het kleur- en materiaalgebruik van gevels, dakpannen en metselwerk. Zo zijn er nog veel meer welstandseisen die in het beeldkwaliteitplan kunnen staan.

Het beeldkwaliteitplan is een lastig vraagstuk. Dit blijkt uit het feit dat de regels omtrent de vaststelling van (delen van) het beeldkwaliteitplan in de praktijk vaak verkeerd worden toegepast. Een onjuiste vaststelling kan tot gevolg hebben dat jouw bouwplan niet aan de betreffende regels van het beeldkwaliteitplan mag worden getoetst.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 11 maart 2020 uitspraak gedaan over de verwijzing naar regels uit een beeldkwaliteitplan in het bestemmingsplan. Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer heeft een noot bij deze uitspraak geschreven (Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 11 maart 2020, No. 201903453/4/R3, ECLI:NL:RVS:2020:725 (Voorwaardelijke verplichting Tynaarlo) (m.nt. A.G.A. Nijmeijer).

Uit de uitspraak en de noot volgt allereerst dat de regels uit het beeldkwaliteitplan tezamen met het bestemmingsplan de gehele bestemmingsplanprocedure moeten doorlopen. Dit betekent dat die regels duidelijk terug dienen te komen in het raadsbesluit.

Daarnaast blijkt uit de uitspraak dat de regels uit het beeldkwaliteitplan specifiek moeten worden benoemd in het bestemmingsplan. Doet men dat niet, dan zijn die regels juridisch gezien geen onderdeel van het bestemmingsplan en mag aan die regels dus geen normerende functie worden toegekend.

Hierbij is ten slotte wel van belang dat die regels ook ruimtelijk relevant zijn (als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) zoals bijvoorbeeld ter bescherming van stads- of dorpsgezicht, anders zijn de desbetreffende bestemmingsplanregels onrechtmatig (want in strijd met artikel 3.1 Wro). In beginsel zijn redelijke eisen van welstand niet ruimtelijk relevant. Hier wordt bij verwijzing via het bestemmingsplan niet altijd goed op gelet.

Dus heeft u een bouwplan dat niet binnen het beeldkwaliteitplan lijkt te passen? Wij helpen u graag met oplossingen.

mr. K.W.M. (Kirsten) van Breugel