Heeft u een woningbouwproject dat op losse schroeven staat door de afschaffing van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)? AROM denkt mee aan oplossingen om alsnog uw woningbouwproject mogelijk te maken zonder het PAS.

Het doel van het PAS was om de uitstoot van stikstof terug te dringen van nieuwe economische ontwikkelingen, zoals woningbouw. Dit om de natuurwaarden van Natura 2000-gebieden te beschermen en te versterken. Tevens was het de manier om een Nbw-vergunning te verlenen aan ontwikkelingen die de grenswaarde van 1 mol ha/jr stikstofdepositie overschreden. Ontwikkelingen die onder die grenswaarde bleven, waren vrijgesteld van een Nbw-vergunning en een melding was voldoende.

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State over het PAS dat het niet meer gebruikt mag worden als passende beoordeling voor vergunningverlening. Ook vrijstellingen van de vergunningplicht die in het programma waren geregeld, gelden niet meer. Hierdoor kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft, terwijl dat onder het PAS niet het geval was.

Bij woningbouwprojecten in de gemeenten Deurne en Eindhoven hebben wij, in samenwerking met een gerenommeerd milieuadviesbureau, een memo opgesteld. In de memo laten wij zien dat verwacht wordt dat de ontwikkeling geen significante bijdrage zal leveren aan de stikstofdepositie. Dit concluderen wij aan de hand van de geldende parkeernormen, de verkeersbewegingen, de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied en een vergelijking met eerder geproduceerde AERIUS-rapportages van andere projecten. De eerder geproduceerde AERIUS-rapportages van andere projecten die gebruikt worden hebben een hogere stikstofdepositie waarbij geen bijdrage op Natura 2000-gebieden is vastgesteld.

Kort samengevat vergelijken wij de woningbouwprojecten met andere projecten waarbij de stikstofdepositie vele malen hoger is en daarbij geen significante bijdrage leveren aan de stikstofdepositie. Als uit die vergelijking blijkt dat de omstandigheden (bijv. afstand tot een Natura 2000-gebied) van het woningbouwproject minder zwaar is dan het project waarmee wordt vergeleken, kan er geconcludeerd worden dat ook het woningbouwproject geen significante bijdrage zal leveren.

Momenteel hebben wij dit voorstel bij de gemeenten voorgelegd en moet het vooralsnog duidelijk worden of zij hiermee akkoord gaan.

Voor ontwikkelingen waar wel een overschrijding wordt verwacht dient een berekening te worden gemaakt met bijvoorbeeld V-Stacks. Blijkt er sprake te zijn van een overschrijding dan geldt het volgende.

Als tweede optie kan het volgende stappenplan worden doorlopen:
1. Voortoets
2. Passende beoordeling
3. ADC-toets

Hierbij geldt wel een strengere criteria en dit zal tevens meer tijd in beslag nemen. Met een ADC-toets kunnen onder omstandigheden ontwikkelingen worden toegestaan ondanks dat er geen zekerheid bestaat dat de natuurwaarden worden aangetast. Dit is mogelijk indien er (1) geen Alternatieve oplossingen zijn, (2) er een Dwingende reden van groot openbaar belang aanwezig is en (3) er Compenserende maatregelen worden getroffen.

Inmiddels hebben wij begin mei 2020 een verzoek om stikstofruimte voor een groot woningbouwproject gedaan op basis van de Regeling Spoedaanpak Stikstof Bouw en Infrastructuur.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Marc Haenraets