bestemmingsplan helmon

Bestemmingsplan

En dient u bij de gemeente een nieuw bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing aan te leveren? Als specialist in bestemmingsplannen kunnen wij u helpen.


Heeft u een plan dat in strijd is met het bestemmingsplan?­

 • schets bestemmingsplan arom

Wij kunnen u helpen met:

 • De benodigde onderzoeken, bijv. akoestisch onderzoek en bodemonderzoek;
 • Het beoordelen van de onderzoeksresultaten;
 • Het bestemmingsplan op te stellen, inclusief digitale versie van de verbeelding (plankaart), planregels en toelichting;
 • Reageren in juridische procedures (inspraak, zienswijzen en beroep).

Lees meer
 • Bestemmingsplan maken

  Het opstellen en vaststellen van een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan is een complex en juridisch risicovol proces. Een kleine fout kan grote gevolgen hebben.

  Bij onderzoeken in het kader van de opstelling van een bestemmingsplan kan gedacht worden aan onderzoeken met betrekking tot archeologie, bodem, externe veiligheid, geluid, luchtkwaliteit, milieuruimte van bedrijven of andere randvoorwaarden.

  Achtergrond
  In Nederland is grond schaars. Daarom stelt de overheid regels op voor het gebruik ervan. Deze worden in hoofdzaak vastgelegd in bestemmingsplannen, die bestaan uit:

  1. Een verbeelding (plankaart) van het gebied. Hierop zijn de bestemmingen weergegeven;
  2. Regels die bepalen wat wel en niet mag. De regels bepalen de maximale omvang bebouwing en het gebruik van de gronden;

  Het bestemmingsplan gaat ‘vergezeld’ van een toelichting. Hierin staat waarom en hoe het plan tot stand is gekomen.

  Belangenafweging
  De Algemene wet bestuursrecht verplicht om bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan de nodige kennis te verzamelen over de af te wegen belangen. Het vaststellen of wijzigen van een ruimtelijk plan kan gevolgen hebben voor de belangen van natuur, milieu, voor cultuurhistorische, landschappelijke en archeologische waarden, de waterhuishouding en andere waarden.

  Uitvoerbaarheid
  Daarnaast geeft het Besluit ruimtelijke ordening aan dat je vanaf het begin van het proces onderzoek moet doen naar de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De gevolgen voor de waarden moeten onderzocht worden. Voor sommige daarvan zijn verplichtingen vastgelegd in specifieke wetgeving.

  De mate waarin onderzoek dient plaats te vinden hangt af van de aard en omvang van een eventueel project en van haar directe omgeving. Zo zal de vestiging van een mestvergistingsinstallatie in het buitengebied andere gevolgen met zich meebrengen dan de oprichting van een woning in een voormalig kantoorpand langs een provinciale weg.

  In alle gevallen geldt ‘voorkomen is beter dan genezen’. Een gedegen onderzoek vooraf maakt dat de belangafweging in een vroeg stadium kan plaatsvinden. Dat vergroot ook de slagingskansen van een project. Want ondanks de grote hoeveelheid aan wetten, regels en beleid is er veel mogelijk in Nederland. Als specialist in bestemmingsplannen ben ik voor u adviseur en contactpersoon naar de gemeente en onderzoeksbureaus. Waar dat nodig is bespreek ik samen met u de eisen die de gemeente stelt aan de totstandkoming van het project. Bent u benieuwd hoe u goed van start gaat bij een bestemmingsplanprocedure? Neem contact met mij op, of laat mij contact opnemen met u.

 • Beroep tegen een bestemmingsplan

  Een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld om een verandering in de ruimte om u heen mogelijk te maken. Dit kan ingrijpende gevolgen voor u of uw bedrijf hebben. Ook wanneer er niet veel lijkt te veranderen, kan dat toch het geval zijn.

  Wanneer u het met het nieuwe bestemmingsplan niet eens bent, kunt u:

  • eerst een ‘zienswijze’ bij de gemeenteraad indienen;
  • daarna tegen de beslissing van de gemeenteraad in beroep bij de Raad van State.

  Wilt u hulp bij uw zienswijze of beroep? Neem contact met ons op.

 • Bestemmingsplancheck

  Met een bestemmingsplancheck maak ik voor u duidelijk met welke ontwikkelingen in uw omgeving u rekening dient te houden en wat u ertegen kan doen.

  Bent u benieuwd naar de bestemmingsplancheck? Neem contact met ons op.

Wilt u graag meer meten over het bestemmingsplan?